Certyfikowane szkolenia sprzedazowe

kasy posnetPosnet MOBILE EU - przenośne kasy fiskalne Polkas Kraków

W warunkach dużego zanieczyszczenia powietrza i / lub nasycenia go podstawami grożącymi wybuchem, konieczne jest brani urządzeń oraz rozwiązań instalacyjnych spełniających normy znane w przepisach funkcjonujących na placu całej UE, posiadających certyfikat ATEX, czyli ATmosphères Explosives.

Instalacja ATEX "atex installation" - unormowania prawne Obowiązek wprowadzenia certyfikacji i potrzebie wykorzystania certyfikowanych narzędzi w strefach (przedsiębiorstwach) zagrożonych wybuchem) wprowadziła dyrektywa UE nr 94/9/EC. Regulacje w charakterze ochrony przeciwwybuchowej dotyczą wszelkiego sprzętu elektrycznego i mechanicznego a wszystkich systemów ochrony przeciwwybuchowej, branych w układzie z działalnością morską, naziemną i podziemną.

Sprzęt objęty dyrektywą ATEX Dyrektywa obejmuje zarówno wszystkie maszyny, aparaty, jak i elementy kontrolne, które wykonują w powierzchniach zagrożonych wybuchem. De facto każde dania wybierające się w takich strefach powinny mieć odpowiednie certyfikaty, też jak cała instalacja ATEX powinna spełniać wymogi informacji. W ramach dyrektywy dania i sprzęty objęte certyfikacją podzielono na dwie grupy. Do pierwszej zaliczono sprzęt brany w sektorze wydobywczym (kopalnie), do szkoły drugiej wszystkie nowe urządzenia. Istnieją wtedy w szczególności odpylające instalacje ATEX grające na przykład w sektorze drzewnym lub lakierniczym a wszelkie filtry, odciągi i armatura zabezpieczająca robiąca w warunkach zapylenia.

Każdy projekt nowej instalacji ATEX w tłach zagrożonych wybuchami, zgodnie z prawami zawartymi w dyrektywie, powinien być przygotowany razem z zamkniętymi w niej podstawami, co w działalności ma robić do zmniejszenia ryzyka wybuchu oraz zwiększenia poziomu bezpieczeństwa mieszkańców a narzędzi (oraz środowiska) tworzących w warunkach dużego stężenia substancjami stwarzającymi zagrożenie.