Najem i kasa fiskalna

Na miejscu Europy dochodzi rocznie do przynajmniej dwóch tysięcy eksplozji substancji łatwopalnych, pyłów oraz gazów, które doprowadzają do dewastacji maszynerii, uszkodzeń sprzętu i budynków, natomiast nie rzadko i do utraty dobrego życia. Do początku może sprawić powstanie atmosfery wybuchowej, będącej następstwem sytuacji, gdy mieszanina powietrza, gazów palnych, par bądź pyłów jest wytwarzana, robiona i magazynowana w obecności tlenu. Największe ryzyko atmosferą wybuchową jest zawsze w biznesach chemicznych, zbiornikach, rafineriach, elektrowniach, lakierniach, stacjach uzdatniania wody i portach morskich i na lotniskach.Dyrektywa ATEX powstała jako dobrowolna reguła dla sprzętu sprzedawanego w Organizacji Europejskiej, a stosowanego w otoczeniu podatnym na niebezpieczeństwo eksplozji. Od chwile zajścia w mieszkanie dyrektywy ATEX całe tego rodzaju urządzenia muszą umieć certyfikat ATEX również być poparte odpowiednim symbolem. Omawiana dyrektywa ATEX 94/9/EC nakazuje producentom obowiązek dostarczania sprzętu elektrycznego do postępowania w potencjalnie zagrożonej wybuchem sferze wyłącznie opatrzonych adekwatnym certyfikatem. Pracowników ma natomiast dyrektywa ATEX 99/92/EC określająca wymogi poprawy BHP osób funkcjonujących w centrum narażonym na eksplozję. Sama dyrektywa ATEX 94/9/WE jest przystosowywana do sprzętów posiadających inne źródło zapłonu, bowiem w ich przypadku jest możliwość wyładowania elektrycznego, powstania elektryczności spokojnej i piękniejszych temperatur. Choć dyrektywa ATEX jest dokładnym rozporządzeniem, to wśród korzyści wypływających z podporządkowania się temu przepisowi można wymienić:

zapewnienie bezpieczeństwa miejsca pracy dla ludzi w urzędach produkcyjnych,ograniczenie strat ekonomicznych powstałych wskutek ewentualnych awarii lub przestojów w sztuk,zapewnienie wymaganej jakości narzędzi do zakupu handlowego na obszarze Unii Europejskiej,koordynacja służb bezpieczeństwa i higieny rzeczy a jednostek dorosłych.