Ochrona przeciwpozarowa uprawnienia

W biurze, w jakim stoją pyły, ciecze, gazy albo te pary łatwopalne, a nie jest tam wyznaczony stref, które potrafiły stanowić zagrożone wybuchem, należy bezzwłocznie sporządzić kompleksowy dokument nazywany oceną zagrożenia wybuchem.
Należy pamiętać, że obowiązkiem pracodawcy jest pasowanie stref zagrożenia wybuchem.

tworzenie stron krakowTworzenie, projektowanie, pozycjonowanie stron Kraków

 

Nadto w istota paragrafu § 37. 1. Rozporządzania ministra spraw krajowych i rady z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U.10.109.719), także w budynkach kiedy i również na przyległych terenach, gdzie są produkowane, magazynowane, przechowywane materiały łatwopalne albo te gdzie mogą wydobywać się mieszaniny mogące stworzyć wybuch, podejmuje się oceny zagrożenia wybuchem.
W obecnej ocenie należy bezwzględnie wskazać pomieszczenia które są zagrożone wybuchem. W pomieszczeniach oraz przestrzeniach zewnętrznych trzeba wyznaczyć odpowiednie strefy zagrożenia wybuchem. Należy opracować graficzną dokumentację zawierającą klasyfikację oraz czynniki które mogą sprawić wybuch.

Ocena zagrożenia wybuchem powinny stanowić zaprojektowana według obowiązujących norm europejskich, wśród nich należy wymienić między innymi:
• PN-EN 1127-1:2011 „Atmosfery wybuchowe. Zapobieganie szybcy i ochrona przed wybuchem.
• PN-EN 60079-10-1:2009 Atmosfery wybuchowe – Klasyfikacja przestrzeni – Gazowe atmosfery wybuchowe.
• PN-EN 60079-10-2:2009 Atmosfery wybuchowe.
Klasyfikacja przestrzeni. Atmosfery zawierające pył palny,
• Standard techniczny ST-IIG-0401:2010 „Sieci Gazowe. Strefy Zagrożenia wybuchem Analiza i Wydawanie .
• PN-EN 6079-10-14 „Atmosfery wybuchowe – Projektowanie, dobór i montaż instalacji elektrycznych”
• PN-EN 60079-20-1 „Atmosfery wybuchowe – Właściwości materiałowe dotyczące klasyfikacji gazów i par – Metody doświadczeń i dane tabelaryczne”
• PN-EN 50272-3:2007 „Wymagania bezpieczeństwa oraz budowania baterii wtórnych.