Ochrona srodowiska zasobow naturalnych

Zagadnienia bezpieczeństwa oraz pomocy rzeczy w przemyśle są głównie związane z pomocą środowiska naturalnego. Spróbujmy zatem przybliżyć jak UE unormowała przepisy powiązane z  bezpieczeństwem przemysłowym na bazie studium przypadku -  atex case studies.

Ze względu na fakt, że ogromna grupę maszyn, a też urządzeń jest dana do uprawiania działalności w kopalniach węgla kamiennego, w jakich może przyjść zagrożenie wybuchem metanu i pyłu węglowego, w danej instytucji omówiono dyrektywę 94/9/WE, która wznosi się do tych zagrożeń.

W marcu 1994 roku Parlament Europejski, a i Rada przyjęły dyrektywę tzw. nowego rozwiązania 94/9/WE w historii unormowania przepisów prawnych krajów członkowskich dotyczących narzędzi oraz systemów ochronnych, które są przeznaczone do gruntu w sferze potencjalnego zagrożenia wybuchem, która stanowi nazywana dyrektywą atex.  Realizując zapisy artykułu 100a Traktatu Rzymskiego podstawowym celem tej zasady jest zapewnienie bezproblemowego przepływu towarów, jakie dadzą wysoki poziom ochrony przeciwwybuchowej. Jednakże owa wola nie była podstawowym skokiem z obszaru harmonizacji ochrony przeciwwybuchowej w Grupy Europejskiej. Z niemal dwudziestu lat wszyscy potrzebowaliby przystosować się do kilku zasad tzw. starego podejścia dotyczącego wolnego handlu towarami ujętymi teraz w dyrektywie ATEX.

Dyrektywa 94/9/WE była zdobyta w istnienie od 1 lipca 2003 r., zastępując dyrektywy podejścia starego 76/117/EWG i 79/196/EWG, dotyczące urządzeń elektrycznych, jakie są dane do użytku w dziedzinach, jakie są zagrożone atakiem na płaszczyzny i dyrektywę 82/130/EWG, która mówi urządzeń elektrycznych danych do operowania w okolicach zagrożonych wybuchem we mieszkaniu kopalń gazowych. Procedury oceny zgodzie na podstawie starego podejścia, były uzależnione jedynie z narzędziami elektrycznymi, które pragnęły spełnić wszystkie jasno sprecyzowane wymagania bezpieczeństwa. Badania wykazały, że dania elektryczne stanowią źródło zapłonu dopiero w połowie sukcesów. W kontaktu z obecnym, zaznaczane w zasadach starego podejścia zagrożeń jedynie natury elektrycznej jest prawie odpowiednie do uzyskania przyzwoitego poziomu ochrony, który stanowi wymagany przez rozporządzenie 100a Traktatu Rzymskiego.