Opracowanie dokumentu okreslajacego ryzyko wystapienia wybuchu

http://www.polkas.pl/Pl/oferta/krajalnica_612p/1/

Opracowanie dokumentu określającego ryzyko wystąpienia wybuchu wymagane jest w odniesieniu do firm oraz przedsiębiorstw, podczas pracy których następuje styczność z materiałami wybuchowymi oraz łatwopalnymi – w takiej sytuacji niezbędne jest posiadanie odpowiednio skompletowanej dokumentacji, informującej o stopniu ryzyka oraz rodzaju materiałów, do których się ono odnosi.

Dokument zabezpieczenia przed wybuchem – podstawowe informacje

Osobą odpowiedzialną za stworzenie wspomnianego dokumentu staje się pracodawca, zatrudniający osoby mające bezpośredni kontakt z materiałami wybuchowymi, jak również przebywające w ich otoczeniu. Podobny proceder jest obowiązkowy w odniesieniu do takiej sytuacji i regulowany jest Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej dotyczącego minimalnych wymagań odnoszących się do bezpieczeństwa oraz higieny pracy na stanowiskach zagrożonych atmosferą wybuchową.

dokument zabezpieczenia przed wybuchem

źródło: http://www.grupa-wolff.eu/wp-content/uploads/2016/07/opracowanie-kompleksowego-dokumentu-zabezpieczenia-przed-wybuchem-dla-wiodacego-przedsiebiorstwa-z-branzy-cieplowniczej.jpg

Wśród punktów zawartych w dokumencie zabezpieczenia przed wybuchem można wymienić:

  • stopień prawdopodobieństwa oraz czas pojawiania się atmosfery wybuchowej,
  • prawdopodobieństwo wystąpienia oraz aktywacji źródeł zapłonu, w tym również powstania wyładowań elektrostatycznych,
  • zbiór oraz opis systemów instalacyjnych wykorzystywanych przez pracodawcę,
  • wykorzystywane w miejscu pracy substancje, z uwzględnieniem ich wzajemnego oddziaływania na siebie oraz charakterystycznych właściwości,
  • oszacowanie przewidywanej skali potencjalnego wybuchu.

Warto zaznaczyć, że omówiona ocena zagrożenia wybuchem oraz jego ewentualnych skutków dotyczy nie tylko miejsca pracy, lecz również lokalizacji z nim połączonych, w których może wystąpić zagrożenie rozprzestrzenienia się wybuchu.

Nieodzownym elementem koniecznym do określenia w dokumencie zabezpieczenia przed wybuchem staje się granica wybuchowości, występująca w dwóch wyznacznikach. Dolna granica wybuchowości oznacza najniższe stężenie substancji łatwopalnej, odnośnie której może pojawić się zjawisko zapłonu oraz ewentualnego wybuchu.

Z kolei górna granica wybuchowości nawiązuje do najwyższego stężenia wspomnianej substancji, przy którym możliwe jest jeszcze powstanie wybuchu – stężenie powyżej tej granicy niweluje możliwość wybuchu z uwagi na stworzoną zbyt bogatą atmosferę.

dokument zabezpieczenia przed wybuchem

źródło: http://www.grupa-wolff.eu/wp-content/uploads/2016/04/dokument-zabezpieczenia-przed-wybuchem-dla-wiodacego-producenta-zywnosci-dla-niemowlat.jpg

Tworzenie dokumentu zabezpieczenia przed wybuchem

Przeprowadzenie analiz oraz zebranie ich w jednym dokumencie może okazać się trudne – warto w tym miejscu zaznaczyć, że istnieją firmy profesjonalnie zajmujące się tworzeniem podobnej dokumentacji. Niejednokrotnie zdarza się, że pracodawca zleca wykonanie dokumentu specjalistom, co ogranicza konieczność jego osobistego udziału w tej procedurze, dając jednocześnie gwarancję prawidłowo dokonanych szacunków.

Gdzie wymagany jest dokument zabezpieczenia przed wybuchem?

Ogólnie rzecz ujmując można uznać, że omawiany dokument informujący o zagrożeniu wybuchem wymagany jest we wszystkich miejscach pracy, gdzie istnieje ryzyko wystąpienia tak zwanej atmosfery wybuchowej – oznacza to występowanie mieszaniny tlenu z substancjami cechującymi się łatwopalnością: proszkami, pyłami, cieczami, gazami oraz parami.

Reasumując, można uznać, że dane zawarte w omówionym powyżej dokumencie zabezpieczenia przed wybuchem odnoszą się do wyjątkowo istotnych kwestii, mających wpływ na bezpieczeństwo zdrowia oraz życia zatrudnianych pracowników. Z tego względu opracowanie dokumentu jest wymagane oraz regulowane konkretnymi przepisami prawnymi, nakładając na pracodawcę obowiązek uzupełnienia i aktualizowania niezbędnej dokumentacji.